velkommen2

 

 

VELKOMMEN TIL DREJENSBOLIGBBY.DK

Velkommen til hjemmesiden, der vedrører grundejerforeningen for samtlige 450 husstande i Drejens Boligby, den overordnede grundejerforening for de 39 delområder og deres lokale grundejerforeninger.

 

Grundejerforeningens hovedformål er at sikre vedligeholdelse af de mange fælles områder i Drejens Boligby, herunder områdets skovstykker, græsfælleder, regnvandsbassiner, gå- og cyklestier og grundejerforeningens veje.

 

På den stiftende generalforsamling i december 2008 blev valgt en bestyrelse, som har påtaget sig at skabe den fornødne struktur for at kunne varetage de ovennævnte opgaver. De første opgaver har været at forberede overtagelsen af området fra Kolding Kommune, hvilket er i gang lige nu. Desuden har den nye bestyrelse udarbejdet et budget for 2009, som fremlægges på generalforsamlingen den 30.4.2009. Endelig er der indsamlet og sammenlignet flere tilbud om vedligeholdelse af de fælles områder. En af disse er nu valgt til løsning af opgaverne.

 

Foreningens medlemmer vil - via denne hjemmeside - løbende kunne holde sig informeret om de seneste nyheder i foreningen, bestyrelsens arbejde, regnskaber, budgetter, referat af generalforsamlingen, repræsentanter for de enkelte delområder og lokale grundejerforeninger i denne forening etc.

 

Indkaldelse til generalforsamling
Ingen planlagt dato

Følg med her og hold dig opdateret med eventuel dato.

Læs mere...

Ingen planlagt dato

Bestyrelsesmøde 

Følg med her og hold dig opdateret med eventuel ændringer

Læs mere...


BESTYRELSE


Formand Villy Håkon Schultz
Hindøvænget 1 - 6000 Kolding
Telefon: 30 20 17 48

Valgt 2007-2009-2011-2013-2014
Næstformand Steen Olsen
Askøvænget 32 - 6000 Kolding
Telefon: 75523399. Mob. 40487440


Læs mere...

 

Nye tiltag og god information fra foreningen

Jeg kan oplyse at reglerne er som følger, ifølge lokalplanes §9.1.I områderne 1, 2, 3, 4 og 5 skal storparcellerne omgives af levende hegn og klippede eller uklippede hække. 
Mod stamveje skal der som del af storparcellens fælles friareal være et mindst 3 m bredt areal til levende hegn af hvidtjørn.

Disse regler fastholdes og det er altid ejers ansvar at reglerne om beplantning o.a. overholdes på egen matrikel. 

Hegn af hvidtjørn mod stamvej må ikke klippes som hæk. 

Hegnet er en væsentlig del af strukturen i Drejens Boligby, da det er medvirkende til at bibringe den karakter som er vigtig for området. Drejens boligby lokalplanen er blevet til på baggrund af en arkitektkonkurrence som blev vundet på grund af ideen om en landskabsby. En landskabsby er karakteriseret ved forskellige landskabelige tiltag hvor natur og bygninger skal understøtte hinanden og hvor den eksisterende og mere vilde natur skal understøttes og opleves på lige fod med selve bebyggelsen. 

Dette er søgt gjort bl.a ved, at etablere levende hegn som afgrænsning mod boligparceller i stedet for de traditionelle klippede hække. Det er derfor væsentligt for at området bevares som tænkt og som en helhed, at disse regler respekteres. 

Ridning er forbudt i hele området Drejens Boligby. Der bliver skiltet ved yderområderne. 

Alle indkørsler fra stamvejene til delområderne er blevet repareret. Der er lagt kampsten på hver hjørne så hjørnerne ikke bliver revet op i igen. 

Da der tiltagende af grundejerforeninger og enkelte ejere slås græs som plæne ind på fælledarealer, vil vi for at fastholde hævd på hele fælleden fastslå,følgende. De enkelte grundejerforeninger og enkelt grundejere må kun slå græs, have beplantninger eller anlæg på egen matrikel. Hvor der er plantet hæk til skel, tillades græsslåning 1 meter ind på fælledmatriklen. Skelgrænse fastsættes efter storparcellens hjørneskelpæle. Opstår der fremtidig uenighed, påhviler det den enkelte grundejerforening at fremvise skelpæle.

Hvor der foreligger skriftlig lejeaftale med Drejens Boligby,s grundejerforening, om legeplads eller boldbane er denne ikke opsagt ved ovenstående. 

Bestyrelsen har ikke villet forholde sig til lokalplanens bestemmelser der kun omhandler storparcellernes matrikler. Opstår der uenighed om ovenstående, tvinges vi i enkelt sager at påtale lokalplanes bestemmelser om hæk.